Kwartiermaken

Nieuws

Inklusion für die gemeindepsychiatrische Praxis - Ratzke, Bayer & Bunt (Hg.)

Erfahrungen aus einem Modellprojekt - Psychiatrie Verlag, Köln, 2020

Geplaatst: 6 januari 2020

Kwartiermaken krijgt in dit modelproject als een 'leidend beginsel' (Leitgedanken) de volle aandacht, niet alleen in de bijdrage van mijzelf en die van Fritz Bremer, maar ook in het Voorwoord en in de bijdrage van Katharina Ratzke en Svenja Bunt en in het slothoofdstuk van Ratzke.

Lees meer

Wat werkt voor ondernemende migranten? De Lange, Berntsen, Hoenoeman, Kalas

Een studie naar ervaren mechanismen van in- en uitsluiting in recht en praktijk - GAK & Universiteit van Amsterdam

Geplaatst: 6 januari 2020

De volgende onderzoeksvraag stond centraal: Welke in- en uitsluitingsmechanismen op individueel, beleids- en arbeidsmarktniveau ervaren migranten en vluchtelingen bij het starten als zelfstandig ondernemer in Nederland? Welke verbeteringen zijn nodig om hen daarbij te ondersteunen?
Kwartiermaken in de zin van ruimte maken in de ontvangende samenleving (naast de persoonlijke begeleiding) blijkt van het grootste belang.
Aanbeveling 21 (blz. 233) Werk met programma's die gericht zijn op kwartiermaken om inclusie te bevorderen.

Lees meer

Samen werken aan nieuwe ontmoetingen in de marge - Bos, Kal, Abma & Tromp

Artikel in Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen -NTZ, nr. 4 december 2019, blz. 235-254

Geplaatst: 6 januari 2020

Iedereen, van beleidsmakers tot burgers, lijkt het erover eens dat ieder mens erbij hoort en meetelt en dat niemand buitengesloten zou moeten worden. Voor mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking die bovendien niet kunnen spreken is maar mondjesmaat aandacht voor de vraag hoe hun leven verrijkt zou kunnen worden door contact met anderen. In dit artikel beschrijven we het verloop en de uitkomsten van een participatief actieonderzoek gericht op het doen ontstaan van meer gevarieerde interacties. Het onderzoek leidt tot vijf lessen voor het bevorderen van nieuwe ontmoetingen.

Lees meer

Foto-expo Kwartiermaken in Gent

Eerste publieke vertoning van foto's van Potvliege, waarmee aandacht wordt gevestigd op aangekaarte problematiek

Geplaatst: 29 oktober 2019

Kwartiermaken betekent het zoeken en creëren van gastvrije plekken voor mensen die moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. “Sedert enkele jaren wordt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid steeds meer naar zo een plaatsen gezocht. Men gelooft dat langdurige opnames heel wat nadelen hebben voor de mensen die er verblijven. Hulpverleners geven zorg aan huis en ondersteunen ook buurten om mensen te helpen samen te leven”, verduidelijkt Potvliege. lnkd.in/dgPJmJP

Lees meer

Demonen - Expositie en boek Bauke Huizinga

Deze week - Galerie Weesperzijde 94 Amsterdam 12-19 uur

Geplaatst: 14 oktober 2019

Zaterdag bezocht ik de opening van een prachtige expositie van het nagelaten werk van kunstenares Bauke Huizinga (1951-2011). Ik kende Bauke van het Dagactiviteitencentrum (Dac) Vondelstraat waar vanuit begin jaren 90 het eerste project kwartiermaken startte. Bij de start van dat project legde Bauke een betekenisvolle verklaring af die hieronder in iets (!) ingekorte versie is weergegeven. De expositie gaat namelijk gepaard met de uitgave van een boek (Bauke Huizinga - kunstenares), zeer zorgvuldig en prachtig samengesteld door Baukes zus Nienke Huizinga en Chiel Veffer die ook de vormgeving verzorgde. Onderstaand 'positief startsignaal aan de categoriaal opbouwwerker die de opdracht krijgt de drempels in de maatschappij te slechten voor mensen met een psychiatrische achtergrond' staat in dit boek op blz. 33 afgedrukt. Zie ook www.weesperzijde.nl/galerie_item.php?id=41

Lees meer

Mens tussen de mensen

Handboek GGZ in de Wijk

Geplaatst: 28 september 2019

In het kader van het programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang' heeft Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken) alweer even geleden dit handboek uitgebracht met de medewerking van kwartiermakers van GGZ InGeest (ggz-coaches), Dynamo, Stadsdeel Zuid gemeente Amsterdam en Team ED. Auteur is Thea Meinema. Vragen als wat heeft de ander nodig om zich thuis te voelen en wat heb jij als buur, vereniging, Huis van de wijk, werkgever of collega nodig om dat te kunnen bieden - staan centraal. GGZ in de Wijk sluit aan bij drie interventies die zijn ondergebracht in de databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie: Wijk en Psychiatrie, Herstellen doe je zelf en Kwartiermaken.

Lees meer

Pagina 1/21 Ouder

Deze pagina is bedoeld voor Kwartiermaaknieuws met (enige) landelijke relevantie.

Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?

Art 1 voorkomt en bestrijdt discriminatie - ook op grond van handicap. Klik de banner hieronder aan.