Kwartiermaken

Waar het huis geen zorg krijgt vindt de ontmoeting niet plaats - Doortje Kal

Samenvattend hoofdstuk 8 van het proefschrift Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Doortje Kal promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek bij prof. Harry Kunneman, prof. Guy Widdershoven en dr Victor Kal (copromotor). In het proefschrift wordt de stelling verdedigd dat het streven naar integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond de ontvangende samenleving confronteert met een strijdigheid; er is sprake van frictie, van een ongemakkelijkheid, er is iets dat niet zomaar past. Deze strijdigheid vraagt van de samenleving met haar instituties en burgers om reflectie op het gangbare met het oog op toegang voor en tot de vreemde ander. Dat is de verstrekkende betekenis van de titel van dit afsluitende hoofdstuk: Waar het huis geen zorg krijgt, vindt de ontmoeting niet plaats. Het huis is hier metafoor voor de maatschappij met haar instellingen en bedrijven, buurten en netwerken, taal en cultuur, burgers en politici. Zonder voorbereiding, oftewel zonder speciale inzet zal de ontmoeting met de ongewone ander op niets uit lopen. Een integratie zonder dat de ander ‘als ander’ kan verschijnen, dwingt de ander tot eenzijdige aanpassing, tot assimilatie, tot onderdrukkende gelijkwording. Als het proces van vermaatschappelijking de patiënt een ander perspectief wil bieden dan dat van standaardburger, zal de normaliteit waarin gekte tot uitsluiting leidt, niet kunnen blijven wat ze is.

Terug naar publicaties