Kwartiermaken

Kwartiermaken voor mensen met een verstandelijke beperking

Overal zijn wel een paar mensen met een handicap geland - in gesprek met Karen Soeterik

Over niches in theorie en praktijk uit: Kal, Post en Scholtens (red.) Meedoen gaat niet vanzelf, 2012

De ruimte voor anders-zijn die kwartiermakers proberen te bewerkstelligen wordt wel omschreven als 'niche'. Kwartiermakers werken aan niches op al die plekken waar mensen in de marge willen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Karen Soeterik vertelt over hoe zij aan niches werkt voor mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdamse wijken. In de zijtekst aandacht voor de bijzondere bemiddeling door 'het maatje ter plaatse'. Deze 'maatjes' maken de niche tot niche, een veilige plek voor iemand die je niet zo goed kan 'plaatsen'.

‘Andere plaatsen’  Herman P. Meininger

Over de ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking

Veel mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische achtergrond hebben de instituten, de geografisch gesitueerde symbolen van hun uitsluiting, verlaten. Maar gaan zij op de andere plaatsen - midden in de 'gewone' samenleving andere mensen ook echt ontmoeten? Verbinden die anderen zich met hen en trekken zij samen op? In wat voor ‘ruimte’ gebeurt dat, wat is daarvoor nodig en wat betekent dat voor de samenleving als geheel? Deze beschouwing over processen van deïnstitutionalisering en inclusie gaat uit van filosofische reflecties en loopt uit op een politieke kritiek van de normaliteit.

Werken aan een gastvrije samenleving - Christa Carbo

Interview Doortje Kal in Markant, maandblad voor de gehandicaptensector, juli/augustus 2012

'Van ruimte maken voor anders-zijn gaat ook een preventieve werking uit. Hoe meer we mensen onder druk zetten om aan een vrij beperkte norm te voldoen, hoe meer mensen naast de maatschappij komen te staan en hoe meer lijden we creëren.' tijdschriftmarkant.nl/archief/artikel/481/werken-aan-een-gastvrije-samenleving

Thuis in de wijk - Doortje Kal

Een beperkte blik op vermaatschappelijking. Deviant nr 66, september 2010

Loes Verplanke en Jan Willem Duyvendak onderzochten de effecten die het beleid gericht op vermaatschappelijking van de zorg heeft voor het leven van psychiatrische patiënten en
mensen met een verstandelijke beperking. Zij hielden daartoe 67 interviews en publiceerden hun bevindingen in een boek: ‘Onder de mensen?’ Met vraagteken, want hoewel uit de
interviews blijkt dat de betrokkenen vinden dat ze nu beter af zijn dan vroeger, zijn ze helaas nog steeds niet echt ‘onder de mensen’. Een weinig verrassende conclusie, aldus Doortje Kal, die het onderzoek plaatst in de context van kwartiermaken en werken aan inclusie.

Pagina 1/3 Ouder

Categorieën

Afbeelding: Naaktstrand. Riet van Halder, 1993 (collectie De Stadshof)